Buick: No pedestrian, No entry, Traffic light ahead, No trucks, Speed limit

Buick sign1

บอกเลยว่างาน Print ad ชิ้นนี้มันกระแทกใจมาก และปัญหาที่เขาพูดถึงก็อยู่ใกล้ตัวเรามากจริงๆ

แคมเปญนี้เกิดขึ้นที่เมืองจีน มีสถิติบ่งบอกว่า เฉลี่ยทุกๆ 3 นาทีจะมีคนบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือระบบขนส่งสาธารณะ และทุกๆ 10 นาทีก็จะมีคนตายจากเหตุการณ์เดียวกัน บางครั้งอาจจะเป็นอุบัติเหตุที่สุดวิสัยจริงๆ แต่ก็อย่างที่รู้กันครับว่าครึ่งต่อครึ่งมันมาจากการไม่เคารพกฎจราจร

แคมเปญนี้จึงได้เชิญ “ผู้สูญเสีย” จากอุบัติเหตุที่เกิดจากการไม่เคารพกฎจราจรดังกล่าว 9 คนมาถือป้ายจราจร ทรงพลังและไม่ต้องอธิบายให้มากความ

Advertising Agency: LOWE CHINA SHANGHAI, CHINA

Buick sign2 Buick sign3 Buick sign4 Buick sign5

Advertisements
Tagged , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: